Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Definicje

 1. „Smilenation” – Smilenation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000763207, numer NIP 7010897745, numer REGON 382070208, wykonująca działalność leczniczą i wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem księgi rejestrowej 000000207046;

 2.  „Ankieta” – wstępna ankieta obejmująca podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta i stanowiąca wstępną ocenę możliwości zastosowania Leczenia ortodontycznego pacjenta, dostępna na stronie internetowej www.smilenation.pl/questionnaire, w oparciu o którą przygotowany zostanie plan leczenia ortodontycznego;

 3. „Dane osobowe” - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);

 4. „Dane dotyczące zdrowia” - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO);

 5.  „Dokumentacja medyczna” – dokumentacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta, obejmująca m.in. wypełnioną przez Pacjenta Ankietę, zdjęcia zębów pacjenta, zdjęcia twarzy i profilu twarzy pacjenta, modelu 3D zębów pacjenta, kwalifikację pacjenta do leczenia, indywidualny plan Leczenia ortodontycznego;

 6. „Konto” – indywidualny profil pacjenta utworzony na stronie internetowej www.smilenation.pl/register;

 7. „Kwalifikacja do Leczenia” lub „Kwalifikacja Pacjenta do Leczenia”– ocena możliwości Leczenia ortodontycznego pacjenta;

 8. „Leczenie ortodontyczne” – oferowane pacjentowi świadczenie zdrowotne udzielane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość polegające na przygotowaniu indywidulanego planu leczenia pacjenta w wyniku pozytywnej Kwalifikacji do leczenia („Plan Leczenia ortodontycznego”) oraz przygotowaniu indywidulanych nakładek na zęby dla pacjenta;

 9. „Pacjent” – osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto i korzysta lub zamierza skorzystać z Usług telemedycyny;

 10. „Usługi telemedycyny” – usługi oferowane przez Smilenation za pośrednictwem środków komunikacji na odległość obejmujące Kwalifikację do Leczenia, Leczenie ortodontyczne oraz przygotowanie według indywidualnych potrzeb Pacjenta zaordynowanych w ramach Leczenia ortodontycznego nakładek na zęby;

 11.  „Świadczenie usług drogą elektroniczną” -  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 12. „Umowa” – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

 13. „Polityka prywatności” – zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Smilenation, w tym m. in. cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem tych danych;

 14.  „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.);

 15. „u.ś.u.d.e.” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

 16. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 17. „Ustawa o prawach pacjenta” - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.);

 18. „Ustawa o działalności leczniczej” - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);

 19. „Ustawa o zawodzie lekarza” - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z póź. zm.);

 20.  „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca stronę internetową Smilenation www.smilenation.pl;

 21. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie przez Smilenation usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności wykonywanie Usług telemedycyny.

 2. Kontakt z Smilenation możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 102 17 27, adresem e-mail kontakt@smilenation.pl lub za pośrednictwem korespondencji skierowanej na adres wskazany w § 1 pkt 1.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Smilenation www.smilenation.pl każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W celu skorzystania z oferowanych przez Smilenation usług, w tym Usług telemedycyny, konieczne jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.smilenation.pl wymaga dostępu do urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop, smartfon oraz dysponowania przeglądarką Edge 12+, FireFox 28+, Chrome 21+, Opera 12.1+, Safari 7+   lub wyższą.

 2. Korzystanie z oferowanych przez Smilenation Usług telemedycyny wymaga:

 1. dostępu do urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop, smartfon;

 2. dysponowania przeglądarką Edge 12+, FireFox 28+, Chrome 21+, Opera 12.1+, Safari 7+   lub wyższą;

 3. dysponowania odpowiednim oprogramowaniem zabezpieczającym urządzenie przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich;

 4. dostępu do urządzenia pozwalającego na utrwalenie i zapisanie obrazu;

 5. posiadania systemu operacyjnego zgodnego z oficjalnymi wymaganiami powyższych wersji przeglądarek.

 1. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.smilenation.pl i Konta Pacjenta z powodu problemów technicznych, usuwania usterek lub wprowadzania zmian, a także z innych przyczyn niezależnych od Smilenation.

 

§ 4

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem oferowanych przez Smilenation usług jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na:

 1. dokonaniu Kwalifikacji Pacjenta do Leczenia na podstawie oceny informacji przekazanych przez Pacjenta, wypełnionej przez Pacjenta Ankiety, zdjęć zębów Pacjenta, zdjęć twarzy i profilu twarzy Pacjenta, modelu 3D zębów Pacjenta,

 2. w oparciu o dokonaną Kwalifikację do Leczenia przygotowaniu indywidualnego Planu Leczenia ortodontycznego.

 1. Pacjent ma zagwarantowane prawo do uzyskania odpowiedzi na pytania z zakresu oferowanego Leczenia ortodontycznego, zarówno przed wyrażeniem przez Pacjenta zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, jak również w trakcie trwającego procesu Leczenia.

 2. Pacjent może skorzystać z możliwości oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia. Oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia dokonują lekarze Smilenation.

 3. Pacjent może zamówić pakiet do wycisku do samodzielnego wykonania przez Pacjenta wycisku. Cena pakietu do wycisku została określona w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu – Cennik usług. Smilenation zwraca Pacjentowi kwotę zapłaconą za pakiet do wycisku w przypadku negatywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia w ten sam sposób, w jaki dokonana została płatność. Smilenation zastrzega możliwość zwrotu max. 4 pakietów do wycisku.

 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zgodnie z regulacjami art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej w zw. z art. 42 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza.

 5. Pacjent zostanie poinformowany, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy medycznej, świadczenie zdrowotne nie powinno zostać udzielone Pacjentowi za pomocą środków komunikacji na odległość, a jego udzielenie wymaga osobistego zbadania Pacjenta.

 6. Wszystkie inne oferowane przez Smilenation usługi, w tym usługi, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej, odbywają się również wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

 7. Pacjent ma możliwość kontaktu z Smilenation za pośrednictwem telefonu, e-maila zgodnie z danymi wskazanymi w § 2 ust. 2 powyżej. Pacjent ma także możliwość kontaktu z Smilenation za pomocą czatu dostępnego na stronie internetowej www.smilenation.pl.

 8. Smilenation może rozszerzyć rodzaj i zakres świadczonych usług.

 

§ 5

Stan zdrowia Pacjenta i wymogi medyczne warunkujące możliwość skorzystania przez Pacjenta z usług Smilenation

 1. Smilenation zastrzega następujące warunki do skorzystania przez Pacjenta z usług Smilenation:

 1. Pacjent nie jest uczulony na silikon ani plastik;

 2. Pacjent odbył wizytę u dentysty w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

 3. Pacjent nie ma zaleconego innego procesu leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego;

 4. Pacjent nie jest w trakcie innych otwartych procesów leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego zaleconych przez lekarza dentystę lub ortodontę;

 5. Pacjent nie odczuwa żadnych niepożądanych, jak również niepokojących objawów związanych z dziąsłami (w tym m.in. parodontoza, krwawiące, opuchnięte lub bolące dziąsła, poluzowane zęby);

 6. Pacjent nie ma problemów związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym; Pacjent nie ma dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego;

 7. Pacjent nie nosi wkładanych protez zębowych;

 8. Pacjent nie posiada licówek.

§ 6

Warunki świadczenia usług

 1. Skorzystanie przez Pacjenta z Usług Smilenation wymaga dokonania rejestracji i utworzenia Konta na stronie internetowej www.smilenation.pl. Warunkiem zarejestrowania i utworzenia Konta przez Użytkownika jest zaakceptowanie Regulaminu. 

 2. Przy dokonywaniu rejestracji Pacjent podaje następujące dane:

  1. imię (imiona i nazwisko);

  2. adres e-mail;

  3. oznaczenie płci,

  4. data urodzenia;

  5. adres miejsca zamieszkania;

  6. numer PESEL;

Podanie tych danych jest niezbędne do świadczenia Usług telemedycyny.  

 1. Przeprowadzenia procesu rejestracji oraz rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Pacjenta wymaga wypełnienia odpowiednich formularzy zgód i upoważnień. Udzielenie tych zgód i upoważnień przez Pacjenta jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgód lub upoważnień, które zostały oznaczone jako wymagane, uniemożliwia utworzenie Konta i rozpoczęcie korzystania przez Pacjenta z usług oferowanych przez Smilenation. 

 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik może zapisać się na newsletter Smilenation udostępniany za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

 3. W celu skorzystania z Usług telemedycznych Pacjent:

  1. wypełnia Ankietę;

  2. przesyła za pośrednictwem utworzonego Konta zdjęcia zębów oraz zdjęcia twarzy i profilu twarzy zgodnie z instrukcją otrzymaną od Smilenation;

  3. wykonuje poprawny i zgodny z otrzymaną instrukcją wycisk zębów i przesyła na adres wskazany w § 1 pkt 1.  

 4. Na postawie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, przygotowywany jest model 3D zębów Pacjenta, a następnie dokonywana jest Kwalifikacja do Leczenia.

 5. Pacjent zostanie poinformowany o wyniku Kwalifikacji do Leczenia za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.

 6. W przypadku pozytywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia, przygotowany zostanie indywidualny plan Leczenia ortodontycznego Pacjenta.

 7. Nakładki na zęby zaordynowane Pacjentowi w Planie Leczenia ortodontycznego zostaną wyprodukowane według indywidualnych potrzeb Pacjenta i dostarczone będą Pacjentowi wraz z instrukcją używania na adres Pacjenta podany przy zakupie online nakładek.

 8. Dane, o których mowa w ust. 2, 5, 6, 7 i 8 powyżej, stanowią dokumentację medyczną Pacjenta.

 9. Smilenation zapewnia odpowiednią i wymaganą przez właściwe przepisy prawa ochronę podanych przez Pacjenta danych osobowych, w tym wszelkich danych dotyczących stanu jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej Pacjenta.

 10. Dostęp do danych osobowych Pacjenta zapewniony mają jedynie osoby uprawnione, w tym w szczególności lekarz, i zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

 11. Pacjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów i szczęki oraz twarzy i profilu twarzy innych osób.  

 12. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesłania przez Pacjenta wycisków pobranych od innej osoby i korzystania przez Pacjenta z aparatów przygotowanych indywidualnie w oparciu o przesłany wycisk.  

 

§ 7

Indywidualny Plan Leczenia ortodontycznego

 1. Plan Leczenia ortodontycznego zostanie udostępniony Pacjentowi za pośrednictwem jego indywidualnego Konta. 

 2. Pacjent ma prawo do zaakceptowania i wyrażenia zgody na zaproponowany Plan leczenia ortodontycznego.

 3. Leczenie polega na noszeniu przygotowanych indywidualnie dla Pacjenta nakładek na zęby przez 22 godziny dziennie i ich zmienianiu na kolejne nakładki co 2 tygodnie.

 4. Czas trwania Leczenia zostaje każdorazowo oszacowany według indywidualnych potrzeb danego Pacjenta i wskazany jest w Planie Leczenia ortodontycznego. Plan Leczenia oraz czas jego trwania powinien być ściśle przestrzegany przez Pacjenta.

 5. Pacjent ma możliwość zadania pytania medycznego dotyczącego oferowanego Leczenia ortodontycznego przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz w trakcie trwającego procesu Leczenia ortodontycznego. Pytania mogą być kierowane za pośrednictwem telefonu, maila i czatu.

 6. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Pacjenta Planu Leczenia ortodontycznego, w tym za wszelkie szkody spowodowane lub związane z nieprawidłowym wykonywaniem lub niewykonywaniem Planu Leczenia ortodontycznego przez Pacjenta.

 

§ 8

Wynagrodzenie za świadczone Usługi. Sposób zapłaty

 1. Za wykonanie usług Pacjent zobowiązany będzie do uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 2. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem platformy/serwisu PayU z wykorzystaniem

  1. karty kredytowej (Visa i Mastercard);

  2. przelewu bankowego,

  3. dopuszczalna jest również płatność na raty (zgodnie z warunkami serwisu PayU).

 3. Wpłata powinna zostać dokonana bezpośrednio po dokonaniu zamówienia danej usługi. Brak wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia danej usługi skutkować będzie anulowaniem tego zamówienia.

 4. Smilenation przystąpi do realizacji danej usługi z chwilą uzyskania potwierdzenia uiszczenia  stosownego wynagrodzenia.

 5. Koszty przesłania i dostawy na terytorium Polski ponosi Smilenation. W przypadku dostawy poza terytorium Polski, Pacjent zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dostawy. Smilenation zastrzega, że w razie wysyłania dodatkowych produktów poza standardowym zamówieniem obejmującym pakiet do wycisku i komplet nakładek, Pacjent zobowiązany będzie do poniesienia tych dodatkowych kosztów wysyłki. W takich przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o wysokości tych kosztów.   

 

§ 9

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługi telemedycyny będą realizowane po zawarciu umowy o udzielenia świadczeń zdrowotnych za pomocą środków komunikacji na odległość i opłaceniu należnego za daną usługę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

 2. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą środków komunikacji na odległość określa Umowa z pacjentem. Umowa z pacjentem zostanie udostępniona Pacjentowi w momencie dokonania rejestracji i utworzenia Konta.

 3. Umowa z Pacjentem:

  1. określa, że udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w ramach tzw. telemedycyny);

  2. zawiera oświadczenie Pacjenta, że Pacjent spełnia warunki do skorzystania z usług Smilenation, w tym w szczególności warunki dotyczące stanu zdrowia określone w § 5;

  3. zawiera oświadczenie, że informacje podane przez Pacjenta, jak również przekazane przez niego dane, są prawdziwe; dotyczy to w szczególności informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta;

  4. zawiera oświadczenie Pacjenta, że zdjęcia zębów oraz twarzy i profilu twarzy to zdjęcia Pacjenta;

  5. zawiera oświadczenie Pacjenta, że ponosi on odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów oraz twarzy i profilu twarzy innych osób;

  6. zawiera oświadczenie, że Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesłania przez Pacjenta wycisków pobranych od innej osoby i korzystania przez Pacjenta z aparatów przygotowanych indywidualnie w oparciu o przesłany wycisk;

  7. zawiera informację, że Pacjent ma prawo zaakceptować i wyrazić zgodę na zaproponowany Plan Leczenia ortodontycznego.

  8. zawiera zastrzeżenie, że Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Pacjenta Planu Leczenia ortodontycznego, w tym za wszelkie szkody spowodowane lub związane z nieprawidłowym wykonywaniem lub niewykonywaniem Planu Leczenia ortodontycznego przez Pacjenta;

  9. zawiera informację, że Pacjent ma możliwość kontaktu z Smilenation za pośrednictwem telefonu, e-maila i czatu;

  10. zawiera informację, że Pacjent może skorzystać z możliwości oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia;

  11. zawiera oświadczenie, że Pacjent uzyskał informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanego świadczenia zdrowotnego, a także miał możliwość zadania pytań związanych z proponowanym procesem Leczenia ortodontycznego;

  12. określa zasady wykonywania umowy, w tym postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy oraz zasady wzajemnych rozliczeń w takich przypadkach.

 

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych pacjenta

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Pacjenta zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Smilenation pod linkiem: www.smilenation.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenia zawierające reklamacje należy kierować:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na następujący adres e-mail: kontakt@smilenation.pl,

  2. telefonicznie na następujący numer telefonu: +48 22 102 17 27,

  3. drogą pocztową na następujący adres: Smilenation sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

 2. Zgłoszenie zawierające reklamację powinno zawierać co najmniej:

  1. imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres korespondencyjny,

  2. opis zgłaszanej reklamacji.

 3. Odpowiedź na zgłoszenia rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

 

§ 12

Własność intelektualna

 1. Wszystkie materiały prezentowane na stronie internetowej www.smilenation.pl podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

 2. Prawa do materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl  przysługują Smilenation lub osobom trzecim. Smilenation posiada odpowiednie upoważnienie do korzystania z materiałów, do których prawa przysługują osobom trzecim.

 3. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl wyłącznie  w granicach dozwolonego użytku do celów prywatnych. Korzystanie z tych materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej pisemnej zgody Smilenation.

 4. Niedozwolone jest kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl w innych portalach internetowych lub innych miejscach bez uprzedniej pisemnej zgody Smilenation, jak również kopiowanie lub publikowanie jakiejkolwiek części materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl  lub wykorzystywanie ich w innym celu niż wynikający z charakteru i przeznaczenia witryny www.smilenation.pl.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych dot. regulaminu świadczonych usług

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem danych jest firma Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00‐105 Warszawa. Dane kontaktowe do Administratora danych  +48 22 102 17 27, kontakt@smilenation.pl.  Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.   Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zwarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w Regulaminie.  Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub (ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi niezbędne do wykonania zawartych pomiędzy stronami postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wykaz podmiotów, którym ujawniane mogą być dane osobowe poza EOG dostępny jest na żądanie od Administratora danych. Informujemy, iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług określonych w Regulaminie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu – przez okres minimum 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informacje na temat zautomatyzowanego profilowania dostępne są w Polityce Prywatności. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania Pana danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, dostępnej na www https://smilenation.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności leczniczej oraz u.ś.u.d.e.

 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.smilenation.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na wskazane w § 2 ust. 2 dane teleadresowe.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2019r..

 5. Smilenation zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej aktualizacji Regulaminu Smilenation poinformuje na swojej stronie internetowej www.smilenation.pl oraz za pomocą korespondencji e-mail wysłanej na adres e-mail Pacjenta wskazany przy rejestracji, co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.​​​​​​​