Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

zawarta pomiędzy

Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18 numer NIP: 7010897745, numer REGON: 382070208,

zwaną dalej „Usługodawcę”,

Użytkownikiem,

zwanym/ą dalej „Pacjentem”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami, a indywidualnie „Stroną”,

  

Preambuła

Zważywszy, że: 

 1. Zleceniodawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą,

 2. Pacjent jest zainteresowany udzielanymi przez Usługodawcę świadczeniami zdrowotnymi,

 3. Celem zawieranej przez Strony umowy jest indywidualne leczenie ortodontyczne Pacjenta polegające na zaordynowaniu Pacjentowi indywidulanie dopasowanych nakładek na zęby.

 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

 

§ 1

Definicje

W niniejszej Umowie Strony postanawiają, że następujące pojęcia oznaczają:

 1. „Ankieta” – wstępna ankieta obejmująca podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta i stanowiąca wstępną ocenę możliwości zastosowania Leczenia ortodontycznego pacjenta, dostępna na stronie internetowej www.smilenation.pl/questionnaire, w oparciu o którą przygotowany zostanie plan leczenia ortodontycznego Pacjenta;

 2. „Świadczenie zdrowotne” – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 40 Ustawy o działalności leczniczej;

 3. „Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne” – zgodnie z art. 10 Ustawy o działalności leczniczej świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta;

 4. „Dokumentacja medyczna” – dokumentacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta, obejmująca m.in. wypełnioną przez Pacjenta Ankietę, zdjęcia zębów pacjenta, zdjęcia twarzy i profilu twarzy pacjenta, modelu 3D zębów pacjenta, kwalifikację pacjenta do leczenia, indywidualny plan Leczenia ortodontycznego;

 5. „Leczenie ortodontyczne” – oferowane pacjentowi świadczenie zdrowotne udzielane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość polegające na przygotowaniu indywidulanego planu leczenia pacjenta w wyniku pozytywnej Kwalifikacji do leczenia („Plan Leczenia ortodontycznego”) oraz przygotowaniu indywidulanych nakładek na zęby dla pacjenta;

 6. „Dane osobowe” - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);

 7. „Dane dotyczące zdrowia” - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO);

 8.  „Konto” – indywidulany profil Pacjenta utworzony na stronie internetowej www.smilenation.pl/register ;

 9. „Kwalifikacja do Leczenia” lub „Kwalifikacja Pacjenta do Leczenia”– ocena możliwości Leczenia ortodontycznego pacjenta;

 10. „Świadczenie usług drogą elektroniczną” -  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 11. „Regulamin” –  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

 12. „Polityka prywatności” – zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem tych danych;

 13. „Ustawa o działalności leczniczej” - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);

 14. „Ustawa o zawodzie lekarza” - ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z póź. zm.);

 15. „Ustawa o prawach pacjenta” - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.);

 16. „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.);

 17. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 18. „Umowa” – niniejsza Umowa.

 

§ 2

Oświadczenia i zapewnienia Stron

 1. Usługodawca oświadcza, że jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem księgi rejestrowej 000000207046. Usługodawca oświadcza, że na potrzeby realizacji Umowy posiada odpowiednie zasoby oraz dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji przedmiotu Umowy:

  a. z należytą starannością,

  b. zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,

  c. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także zasadami etyki zawodowej.

 3. Pacjent oświadcza, że:

  a. nie jest uczulony na silikon ani plastik;

  b. odbył wizytę u dentysty w ciągu ostatnich 12 (słownie: dwunastu) miesięcy;

  c. Pacjent nie ma zaleconego innego procesu leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego;

  d. nie jest w trakcie innych otwartych procesów leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego zaleconych przez lekarza dentystę lub ortodontę;

  e. nie odczuwa żadnych niepożądanych, jak również niepokojących objawów związanych z dziąsłami (w tym m.in. parodontoza, krwawiące, bolące lub opuchnięte dziąsła, poluzowane zęby);

  f. nie ma problemów związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym; Pacjent nie ma dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego,

  g. Pacjent nie nosi wkładanych protez zębowych;

  h. Pacjent nie posiada licówek;

 4. Pacjent oświadcza, że:

a. został poinformowany, zdaje sobie sprawę i akceptuje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w ramach tzw. telemedycyny);

b. uzyskał informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanego świadczenia zdrowotnego, a także miał możliwość zadania pytań związanych z proponowanym procesem Leczenia ortodontycznego;

c. podane przez niego informacje, jak również przekazane przez niego dane, są prawdziwe; dotyczy to w szczególności informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta;

d. zdjęcia zębów i szczęki oraz twarzy i profilu twarzy przesłane Usługodawcy to zdjęcia Pacjenta;

e. zdaje sobie sprawę i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów i szczęki oraz twarzy i profilu twarzy innych osób.

f. Leczenie ortodontyczne jest procesem leczniczym, którego rezultatów i pełnej skuteczności nie można przewidzieć i zagwarantować. Wyniki Leczenia zależą m.in. od indywidualnych cech Pacjenta, podania prawdziwych informacji/danych/zdjęć dotyczących Pacjenta, a także zastosowania się przez niego do zaleceń indywidualnego Planu Leczenia oraz zasad higieny jamy ustnej.

g. Pacjent rozumie, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych i stomatologiczno-ortodontycznych, pozytywne efekty Leczenia nie są zagwarantowane.

h. Pacjent przyjmuje również, że czas trwania Leczenia może ulec zmianom, jeżeli w trakcie Leczenia wynikną nieprzewidziane okoliczności.

i. Strony w ramach wykonania przedmiotu Umowy zobowiązują się do czynnego współdziałania w toku realizacji Umowy.

 

§ 3

Przedmiot Umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia Pacjentowi świadczenia zdrowotnego polegającego na:

a. dokonaniu Kwalifikacji Pacjenta do Leczenia na podstawie oceny informacji przekazanych przez Pacjenta, wypełnionej przez Pacjenta Ankiety, zdjęć zębów Pacjenta, zdjęć twarzy i profilu twarzy Pacjenta, otrzymanego od Pacjenta wycisku, modelu 3D zębów Pacjenta,

b. w oparciu o dokonaną Kwalifikację do Leczenia przygotowaniu indywidualnego Planu Leczenia ortodontycznego i przygotowaniu indywidualnych nakładek na zęby dla Pacjenta.

 

§ 4

Sposób wykonywania Umowy

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zgodnie z regulacjami art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej w zw. z art. 42 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza.

 2. Pacjent zostanie poinformowany przez Usługodawcę, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy medycznej, świadczenie zdrowotne nie powinno zostać udzielone Pacjentowi za pomocą środków komunikacji na odległość, a jego udzielenie wymaga osobistego zbadania Pacjenta.

 3. Przez zawarcie niniejszej Umowy Pacjent wyraża zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego, tj. zgodę na Leczenie ortodontyczne. Udzielenie tej zgody przez Pacjenta jest dobrowolne, jednak brak jej udzielenia uniemożliwia skorzystanie przez Pacjenta z oferowanego przez Usługodawcę Leczenia ortodontycznego.  

 4. W celu skorzystania z Leczenia ortodontycznego Pacjent:

a. tworzy na stronie internetowej www.smilenation.pl/register Konto;

b. wypełnia Ankietę;

c. przesyła za pośrednictwem utworzonego Konta zdjęcia swoich zębów oraz zdjęcia swojej twarzy i profilu twarzy zgodnie z instrukcją otrzymaną od Usługodawcy przez indywidualne Konto;

d. wykonuje poprawny i zgodny z otrzymaną instrukcją wycisk zębów i przesyła na następujący adres Usługodawcy: Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa. 

e. Pacjent zostanie poinformowany o wyniku Kwalifikacji do Leczenia za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.

f. W przypadku pozytywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia, przygotowany zostanie indywidualny plan Leczenia ortodontycznego Pacjenta.

g. Nakładki na zęby zaordynowane Pacjentowi w Planie Leczenia ortodontycznego zostaną wyprodukowane według indywidualnych potrzeb Pacjenta i dostarczone będą Pacjentowi wraz z instrukcją używania na adres Pacjenta podany w jego indywidualnym Koncie.

 

§ 5

Indywidualny Plan Leczenia ortodontycznego

 1. Plan Leczenia ortodontycznego zostanie udostępniony Pacjentowi za pośrednictwem jego indywidualnego Konta. 

 2. Pacjent ma prawo do zaakceptowania i wyrażenia zgody na zaproponowany Plan leczenia ortodontycznego.

 3. Leczenie polega na noszeniu przygotowanych indywidualnie dla Pacjenta nakładek na zęby przez 22 godziny dziennie i ich zmienianiu na kolejne nakładki co 2 tygodnie.

 4. Czas trwania Leczenia zostaje każdorazowo oszacowany według indywidualnych potrzeb danego Pacjenta i wskazany jest w Planie Leczenia ortodontycznego.

 5. Plan Leczenia oraz czas jego trwania powinien być ściśle przestrzegany przez Pacjenta.

 

§ 6

Prawa Pacjenta

 1. Pacjent ma możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem telefonu +48 22 102 17 27, e-maila kontakt@smilenation.pl lub czatu na stronie internetowej.

 2. Pacjent ma prawo do uzyskania odpowiedzi na pytania z zakresu oferowanego Leczenia ortodontycznego, zarówno przed wyrażeniem przez Pacjenta zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, jak również w trakcie trwającego procesu Leczenia.

 3.  Pacjent może skorzystać z możliwości oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia. Oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia dokonują lekarze Usługodawcy.

 4. Pacjent ma zapewniony dostęp do dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami dostępu do dokumentacji medycznej stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

 5. Usługodawca zapewnia odpowiednią i wymaganą przez właściwe przepisy prawa ochronę podanych przez Pacjenta danych osobowych, w tym wszelkich danych dotyczących stanu jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej Pacjenta.

 6. Dostęp do danych osobowych Pacjenta zapewniony mają jedynie osoby uprawnione i zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Pacjenta zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na www pod linkiem www.smilenation.pl/polityka-prywatnosci 

 

§ 7

Zastrzeżenia

 1. Usługodawca wskazuje na następujące potencjalne ryzyko wiążące się z Leczeniem ortodontycznym i stosowaniem nakładek na zęby:

a. czas trwania Leczenia może przekroczyć czas szacowany;

b. nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dentysty, noszenie nakładek przez mniej niż 22 godziny dziennie, nadmierny wzrost kości, czy nieprawidłowa higiena jamy ustnej, może wpłynąć na wydłużenie czasu Leczenia, wzrost kosztów, a także jakość efektów końcowych Leczenia;

c. ukształtowane w sposób nietypowy zęby mogą wydłużyć czas trwania Leczenia i wpłynąć na jego rezultaty. Przykładowo krótkie korony zębowe mogą spowodować problemy w przypadku aparatu retencyjnego, a także spowolnić lub uniemożliwić ruch i zmianę położenia zębów;

d. próchnica zębów, choroby przyzębia, odkamienianie (trwałe odznaczenia na zębach), zapalenie dziąseł, mogą wystąpić w przypadku niezachowania właściwej higieny jamy ustnej i nieprawidłowego utrzymania i czyszczenia aparatów, czy też noszenia aparatów;

e. możliwe są rany i podrażnienia tkanek miękkich (dziąsła, policzki, język i usta) przy noszeniu nakładek na zęby, jednak występują rzadko;

f. początkowo noszenie nakładek może wpływać na mowę. Z reguły pacjenci szybko przystosowują się do noszenia nakładek i rzadko się zdarza, że mowa jest ograniczona przez dłuższy okres;

g. podczas noszenia nakładek pacjent może doświadczyć tymczasowego wzrostu wydzielania śliny lub suchości ust. Stosowanie niektórych leków może dodatkowo nasilić te objawy;

h. na Leczenie ortodontyczne może wpływać zarówno przyjmowanie leków, jak i ogólny stan zdrowia pacjenta;

i. mogą pojawić się niespodziewane, alergiczne reakcje na materiał użyty do wykonania nakładek. Jeśli Pani/Pana zdaniem występują niepożądane reakcje, należy natychmiast poinformować o tym lekarza dentystę;

j. podczas Leczenia może pojawić się wrażliwość zębów i ust, w szczególności przy zastosowaniu kolejnych nakładek;

k. noszenie nakładek może mieć wpływ na kości i dziąsła, które podtrzymują zęby. W niektórych przypadkach ich stan może ulec osłabieniu lub pogorszeniu;

l. noszenie aparatów może pogorszyć stan zębów - wcześniej uszkodzonych lub nie;

m. noszenie nakładek może mieć wpływ na istniejące uzupełnienia protetyczne, takie jak korony i mosty. Mogą one ulec wypaczeniu, wymagać uzupełnienia, a w niektórych przypadkach nawet wymiany. Przed jakimkolwiek uzupełnieniem, zastąpieniem lub dodaniem takich elementów należy skonsultować się z lekarzem dentystą, ponieważ może to wpłynąć  na sposób w jaki nakładki nakładają się na zęby;

n. zęby mogą wyjść ponad dziąsła bardziej niż inne zęby, jeśli nie są co najmniej częściowo pokryte przez nakładki;

o. podczas każdego leczenia ortodontycznego, w tym oferowanego Leczenia ortodontycznego  nakładkami, może wystąpić skrócenie korzenia. Z reguły nie będzie to miało wpływu na stan zdrowia pacjenta, jednak w rzadkich przypadkach, resorpcja korzenia może prowadzić do utraty zębów;

p. w przypadku poważnego zbliżenia zębów lub wielu brakujących zębów, jest bardziej prawdopodobne, że nakładki mogą się złamać. Jeśli tak się stanie, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim lekarzem dentystą;

q. ponieważ nakładki noszone są w jamie ustnej, może dojść do przypadkowego połknięcia całości lub części nakładki;

r. chociaż rzadko, mogą wystąpić problemy ze stawem żuchwowym przejawiające się bólem szczeki, dyskomfortem, bólami głowy lub problemami z uchem. Należy natychmiast poinformować o tym lekarza;

s. noszenie nakładek w nieprawidłowej przewidzianej kolejności może spowodować wydłużenie czasu leczenia i komplikacje, takie jak m.in. dyskomfort pacjenta. Zawsze należy nosić nakładki zgodnie z zaleceniami lekarza;

t. w przypadku nienoszenia aparatu retencyjnego zgodnie z zaleceniami lekarza może dojść do cofania się efektów Leczenia i powrotu do stanu sprzed rozpoczęcia Leczenia.

 

§ 8

Wynagrodzenie

 1. Pacjent zobowiązuje się do zapłacenia Usługodawcy za wykonywane usługi wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Cennika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 2. Pacjent może zamówić pakiet do wycisku do samodzielnego wykonania przez Pacjenta wycisku. Cena pakietu do wycisku została określona w Załączniku nr 1 (Cennik usług). Usługodawca zwraca Pacjentowi kwotę zapłaconą za pakiet do wycisku w przypadku negatywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia w ten sam sposób, w jaki dokonana została płatność. Usługodawca zastrzega możliwość zwrotu max. 4 pakietów do wycisku.

 3. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem platformy/serwisu PayU z wykorzystaniem

  a. karty kredytowej (Visa i Mastercard);

  b. przelewu bankowego,

  c. dopuszczalna jest również płatność na raty (zgodnie z warunkami serwisu PayU).

 4. Wpłata powinna zostać dokonana bezpośrednio po dokonaniu zamówienia danej usługi. Brak wpłaty w terminie 4 dni od dnia złożenia zamówienia danej usługi może skutkować anulowaniem tego zamówienia.

 5. Usługodawca przystąpi do realizacji danej usługi z chwilą uzyskania potwierdzenia uiszczenia  stosownego wynagrodzenia.

 6. Koszty przesłania i dostawy na terytorium Polski ponosi Usługodawca. W razie wysłania Pacjentowi dodatkowych produktów poza standardowym zamówieniem obejmującym pakiet do wycisku i komplet nakładek, Pacjent zobowiązany będzie do poniesienia tych dodatkowych kosztów wysyłki. W takich przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o wysokości tych kosztów.  

 

§ 9

Odpowiedzialność Stron

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych niniejszą Umową.

 2. Pacjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia (w szczególności wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy), jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów i szczęki oraz twarzy i profilu twarzy innych osób. Pacjent ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zatajenia przez Pacjenta jakichkolwiek danych dotyczących jego stanu zdrowia.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesłania przez Pacjenta wycisków pobranych od innej osoby i korzystania przez Pacjenta z aparatów przygotowanych indywidualnie w oparciu o przesłany wycisk. 

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Pacjenta Planu Leczenia ortodontycznego, w tym za wszelkie szkody spowodowane lub związane z nieprawidłowym wykonywaniem lub niewykonywaniem Planu Leczenia ortodontycznego przez Pacjenta.

 

§ 10

Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej akceptacji z strony pacjenta.

 2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Pacjenta w dowolnym momencie poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty na adres Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub e-maila na następujący adres e-mail: kontakt@smilenation.pl. W takim przypadku Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia Usługodawcy należnego wynagrodzenia za wykonane usługi i udzielone świadczenia.  

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług, który stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

 

§ 12

Dane kontaktowe

 1. Do bieżącej współpracy w celu realizacji Umowy, Strony podają następujące dane kontaktowe:

 • Zleceniodawca -  SmilenationSp. z o. o. (adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa adres e-mail: kontakt@smilenation.pl  tel. 22 102 17 27);

 • Pacjent -  adres zamieszkania: podany na profilu użytkownika.

 1. Wszelkie zmiany adresu do korespondencji wymagają zawiadomienia drugiej Strony. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu do korespondencji korespondencja nadana na ostatni wskazany adres uważana jest za skutecznie doręczoną w dacie nadania korespondencji. Zmiana adresu do korespondencji nie wymaga zgody drugiej Strony.

 2. Pacjent oświadcza, że Usługodawca, pełniący rolę administratora danych osobowych, przekazał mu informacje, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, o których mowa w art. 13 RODO, w szczególności Pacjent został pouczony o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, przysługujących mu prawach, sposobach ich wykonania, celach i podstawach przetwarzania oraz kategoriach odbiorców. 

 

§ 13

Ochrona danych osobowych dot. regulaminu świadczonych usług

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem danych jest firma Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00‐105 Warszawa. Dane kontaktowe do Administratora danych  +48 22 102 17 27, kontakt@smilenation.pl.  Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.   Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zwarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w Regulaminie.  Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub (ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi niezbędne do wykonania zawartych pomiędzy stronami postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wykaz podmiotów, którym ujawniane mogą być dane osobowe poza EOG dostępny jest na żądanie od Administratora danych. Informujemy, iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług określonych w Regulaminie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu – przez okres minimum 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informacje na temat zautomatyzowanego profilowania dostępne są w Polityce Prywatności. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania Pana danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, dostępnej na www https://smilenation.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami w zakresie objętym jej przedmiotem i zastępuje, w tym zakresie, wszelkie poprzednie porozumienia i ustalenia pomiędzy Stronami niezależnie od ich formy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o zawodzie lekarza, Ustawy o prawach pacjenta, u.ś.u.d.e. oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony. W razie konieczności Strony zastąpią postanowienia nieważne lub bezskuteczne postanowieniami ważnymi w sposób najbardziej odzwierciedlający intencje Stron.

 4. Nagłówki poszczególnych paragrafów mają charakter jedynie porządkujący i nie mogą być traktowane jako element wpływający na wykładnię treści Umowy.

 5. Brak sprzeciwu Strony wobec naruszających niniejszą Umowę zachowań drugiej Strony nie oznacza akceptacji naruszeń lub godzenia się na zmianę Umowy i nie pozbawia Strony jakichkolwiek uprawnień.

 6. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

  a. Załącznik nr 1: Cennik usług;

  b. Załącznik nr 2: Zasady dostępu do dokumentacji medycznej.

  c. Załącznik nr 3: Regulamin

 7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia kompromisu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę powoda.  

 8.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają uzgodnienia pomiędzy Stronami w postaci pisemnej lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej e-mail zgodnie z podanymi w § 12 ust. 1 danymi Stron do kontaktu.

 9. Niniejsza Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci niniejszego dokumentu za pośrednictwem systemów łączności online.

 

 

 

Załączniki do umowy:

 

Załącznik nr 1 – Cennik usługi

 

Pakiet do wycisków (w tym masa do wycisków, łyżki wyciskowe, rozwierak dla policzków i ust) – 190 zł

Kwalifikacja do Leczenia i przygotowanie indywidualnego Planu Leczenia w przypadku pozytywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia -  0 zł

Komplet aparatów/indywidualnych nakładek na zamówienie – 6970 zł

Indywidualnie dopasowany aparat retencyjny na zamówienie – 240 zł

 

Załącznik nr 2 – Zasady dostępu do dokumentacji medycznej

 

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Smilenation Sp. z o. o..

1. Zasady ogólne:

1.1 udostępnianie dokumentacji na zewnątrz siedziby następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,

1.2. dokumentacja medyczna wewnętrzna jest udostępniania na żądanie pacjenta, którego dotyczy

lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta na miejscu w siedzibie Smilenation Sp. z o. o.,

1.3 udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku.

1.4 wniosek należy złożyć w godzinach pracy firmy Smilenation Sp. z o. o.. Odbiór również następuje w godzinach pracy firmy Smilenation Sp. z o. o.,

1.5. wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru,

1.6. wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji medycznej odbywa się po uiszczeniu opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej i jest odnotowywane dokumentacji medycznej.

 

2. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej na zewnątrz:

2.1. Dokumentację udostępnia się na zewnątrz w formie kopii, bądź odpisów chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,

   2.2. Podstawą udostępniania dokumentacji jest:

2.2.1. zakładom ubezpieczeniowym - złożenie oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta na udostępnianie dokumentacji,

2.2.2. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów - pisemne żądanie udostępnienia dokumentacji medycznej,

2.2.3. pacjentom – osobiste zgłoszenie się pacjenta lub przedstawienie upoważnienia w jego imieniu.

4. Odpłatność za udostępnienie.

4.1. Prawo wglądu do dokumentacji medycznej odbywa się na miejscu w siedziby i jest całkowicie nieodpłatne. Każdy pacjent może zapoznać się (osobiście lub przez upoważnioną osobę) ze swoją dokumentacją nieodpłatnie „na miejscu", w godzinach pracy firmy Smilenation Sp. z o. o.

4.2. Opłatę za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii, dokumentacji medycznej podmiot pobiera opłatę, która wynosi:

4.2.1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - do wysokości nie większej niż 0, 002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

4.2.2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - do wysokości nie większej niż 0, 0002 przeciętnego wynagrodzenia,

4.2.3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - do wysokości nie większej niż 0, 002 przeciętnego wynagrodzenia,

 

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej oraz upoważnienie do odbioru:  pobierz

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej, zaświadczeń: pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia: pobierz

 

Wnioski należy złożyć w dziale obsługi pacjenta lub e-mailem: kontakt@smilenation.pl

 

W przypadku przesłania dokumentacji medycznej pocztą opłatę znaczkową, zależną od ilości stron, należy wpłacić na konto podmiotu:

 

mBank 42 1140 2004 0000 3102 7834 5908

 

TYTUŁEM -  dokumentacja medyczna, imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy.

 

Przy odbiorze kserokopii dokumentacji medycznej należy posiadać dowód wpłaty.

 

Przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi:

 

- w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku przy odbiorze osobistym, 

- w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym podmiotu przy wysyłce listownej.

 

Załącznik nr 3 - Regulamin świadczenia usług

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Definicje

 1. „Smilenation” – Smilenation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000763207, numer NIP 7010897745, numer REGON 382070208, wykonująca działalność leczniczą i wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego, pod numerem księgi rejestrowej 000000207046;

 2.  „Ankieta” – wstępna ankieta obejmująca podstawowe dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta i stanowiąca wstępną ocenę możliwości zastosowania Leczenia ortodontycznego pacjenta, dostępna na stronie internetowej www.smilenation.pl/questionnaire, w oparciu o którą przygotowany zostanie plan leczenia ortodontycznego;

 3. „Dane osobowe” - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO);

 4. „Dane dotyczące zdrowia” - oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia (zgodnie z art. 4 pkt 15 RODO);

 5.  „Dokumentacja medyczna” – dokumentacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta, obejmująca m.in. wypełnioną przez Pacjenta Ankietę, zdjęcia zębów pacjenta, zdjęcia twarzy i profilu twarzy pacjenta, modelu 3D zębów pacjenta, kwalifikację pacjenta do leczenia, indywidualny plan Leczenia ortodontycznego;

 6. „Konto” – indywidualny profil pacjenta utworzony na stronie internetowej www.smilenation.pl/register;

 7. „Kwalifikacja do Leczenia” lub „Kwalifikacja Pacjenta do Leczenia”– ocena możliwości Leczenia ortodontycznego pacjenta;

 8. „Leczenie ortodontyczne” – oferowane pacjentowi świadczenie zdrowotne udzielane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość polegające na przygotowaniu indywidulanego planu leczenia pacjenta w wyniku pozytywnej Kwalifikacji do leczenia („Plan Leczenia ortodontycznego”) oraz przygotowaniu indywidulanych nakładek na zęby dla pacjenta;

 9. „Pacjent” – osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto i korzysta lub zamierza skorzystać z Usług telemedycyny;

 10. „Usługi telemedycyny” – usługi oferowane przez Smilenation za pośrednictwem środków komunikacji na odległość obejmujące Kwalifikację do Leczenia, Leczenie ortodontyczne oraz przygotowanie według indywidualnych potrzeb Pacjenta zaordynowanych w ramach Leczenia ortodontycznego nakładek na zęby;

 11.  „Świadczenie usług drogą elektroniczną” -  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

 12. „Umowa” – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

 13. „Polityka prywatności” – zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Smilenation, w tym m. in. cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem tych danych;

 14.  „Kodeks cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.);

 15. „u.ś.u.d.e.” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

 16. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 17. „Ustawa o prawach pacjenta” - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.);

 18. „Ustawa o działalności leczniczej” - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);

 19. „Ustawa o zawodzie lekarza” - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 617 z póź. zm.);

 20.  „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca stronę internetową Smilenation www.smilenation.pl;

 21. „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie przez Smilenation usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności wykonywanie Usług telemedycyny.

 2. Kontakt z Smilenation możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 102 17 27, adresem e-mail kontakt@smilenation.pl lub za pośrednictwem korespondencji skierowanej na adres wskazany w § 1 pkt 1.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Smilenation www.smilenation.pl każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W celu skorzystania z oferowanych przez Smilenation usług, w tym Usług telemedycyny, konieczne jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.smilenation.pl wymaga dostępu do urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop, smartfon oraz dysponowania przeglądarką Edge 12+, FireFox 28+, Chrome 21+, Opera 12.1+, Safari 7+   lub wyższą.

 2. Korzystanie z oferowanych przez Smilenation Usług telemedycyny wymaga:

  a. dostępu do urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, np. komputer, laptop, smartfon;

  b. dysponowania przeglądarką Edge 12+, FireFox 28+, Chrome 21+, Opera 12.1+, Safari 7+   lub wyższą;

  c. dysponowania odpowiednim oprogramowaniem zabezpieczającym urządzenie przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich;

  d. dostępu do urządzenia pozwalającego na utrwalenie i zapisanie obrazu;

  e. posiadania systemu operacyjnego zgodnego z oficjalnymi wymaganiami powyższych wersji przeglądarek.

 3. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.smilenation.pl i Konta Pacjenta z powodu problemów technicznych, usuwania usterek lub wprowadzania zmian, a także z innych przyczyn niezależnych od Smilenation.

 

§ 4

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem oferowanych przez Smilenation usług jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na:

a. dokonaniu Kwalifikacji Pacjenta do Leczenia na podstawie oceny informacji przekazanych przez Pacjenta, wypełnionej przez Pacjenta Ankiety, zdjęć zębów Pacjenta, zdjęć twarzy i profilu twarzy Pacjenta, modelu 3D zębów Pacjenta,

b. w oparciu o dokonaną Kwalifikację do Leczenia przygotowaniu indywidualnego Planu Leczenia ortodontycznego.

 1. Pacjent ma zagwarantowane prawo do uzyskania odpowiedzi na pytania z zakresu oferowanego Leczenia ortodontycznego, zarówno przed wyrażeniem przez Pacjenta zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego, jak również w trakcie trwającego procesu Leczenia.

 2. Pacjent może skorzystać z możliwości oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia. Oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia dokonują lekarze Smilenation.

 3. Pacjent może zamówić pakiet do wycisku do samodzielnego wykonania przez Pacjenta wycisku. Cena pakietu do wycisku została określona w Załączniku nr 1 Umowy – Cennik usług. Smilenation zwraca Pacjentowi kwotę zapłaconą za pakiet do wycisku w przypadku negatywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia w ten sam sposób, w jaki dokonana została płatność. Smilenation zastrzega możliwość zwrotu max. 4 pakietów do wycisku.

 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zgodnie z regulacjami art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej w zw. z art. 42 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza.

 5. Pacjent zostanie poinformowany, jeżeli w świetle aktualnej wiedzy medycznej, świadczenie zdrowotne nie powinno zostać udzielone Pacjentowi za pomocą środków komunikacji na odległość, a jego udzielenie wymaga osobistego zbadania Pacjenta.

 6. Wszystkie inne oferowane przez Smilenation usługi, w tym usługi, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powyżej, odbywają się również wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

 7. Pacjent ma możliwość kontaktu z Smilenation za pośrednictwem telefonu, e-maila zgodnie z danymi wskazanymi w § 2 ust. 2 powyżej. Pacjent ma także możliwość kontaktu z Smilenation za pomocą czatu dostępnego na stronie internetowej www.smilenation.pl.

 8. Smilenation może rozszerzyć rodzaj i zakres świadczonych usług.

 

§ 5

Stan zdrowia Pacjenta i wymogi medyczne warunkujące możliwość skorzystania przez Pacjenta z usług Smilenation

 1. Smilenation zastrzega następujące warunki do skorzystania przez Pacjenta z usług Smilenation:

a. Pacjent nie jest uczulony na silikon ani plastik;

b. Pacjent odbył wizytę u dentysty w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

c. Pacjent nie ma zaleconego innego procesu leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego;

d. Pacjent nie jest w trakcie innych otwartych procesów leczenia ortodontycznego i/lub stomatologicznego zaleconych przez lekarza dentystę lub ortodontę;

e. Pacjent nie odczuwa żadnych niepożądanych, jak również niepokojących objawów związanych z dziąsłami (w tym m.in. parodontoza, krwawiące, opuchnięte lub bolące dziąsła, poluzowane zęby);

f. Pacjent nie ma problemów związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym; Pacjent nie ma dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego;

g. Pacjent nie nosi wkładanych protez zębowych;

h. Pacjent nie posiada licówek.

 

§ 6

Warunki świadczenia usług

 1. Skorzystanie przez Pacjenta z Usług Smilenation wymaga dokonania rejestracji i utworzenia Konta na stronie internetowej www.smilenation.pl. Warunkiem zarejestrowania i utworzenia Konta przez Użytkownika jest zaakceptowanie Regulaminu. 

 2. Przy dokonywaniu rejestracji Pacjent podaje następujące dane:

a. imię (imiona i nazwisko);

b. adres e-mail;

c. oznaczenie płci,

d. data urodzenia;

e. adres miejsca zamieszkania;

f. numer PESEL;

Podanie tych danych jest niezbędne do świadczenia Usług telemedycyny.  

 1. Przeprowadzenia procesu rejestracji oraz rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Pacjenta wymaga wypełnienia odpowiednich formularzy zgód i upoważnień. Udzielenie tych zgód i upoważnień przez Pacjenta jest dobrowolne, jednak brak udzielenia zgód lub upoważnień, które zostały oznaczone jako wymagane, uniemożliwia utworzenie Konta i rozpoczęcie korzystania przez Pacjenta z usług oferowanych przez Smilenation. 

 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik może zapisać się na newsletter Smilenation udostępniany za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

 3. W celu skorzystania z Usług telemedycznych Pacjent:

  a. wypełnia Ankietę;

  b. przesyła za pośrednictwem utworzonego Konta zdjęcia zębów oraz zdjęcia twarzy i profilu twarzy zgodnie z instrukcją otrzymaną od Smilenation;

  c. wykonuje poprawny i zgodny z otrzymaną instrukcją wycisk zębów i przesyła na adres wskazany w § 1 pkt 1.  

 4. Na postawie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, przygotowywany jest model 3D zębów Pacjenta, a następnie dokonywana jest Kwalifikacja do Leczenia.

 5. Pacjent zostanie poinformowany o wyniku Kwalifikacji do Leczenia za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.

 6. W przypadku pozytywnego wyniku Kwalifikacji do Leczenia, przygotowany zostanie indywidualny plan Leczenia ortodontycznego Pacjenta.

 7. Nakładki na zęby zaordynowane Pacjentowi w Planie Leczenia ortodontycznego zostaną wyprodukowane według indywidualnych potrzeb Pacjenta i dostarczone będą Pacjentowi wraz z instrukcją używania na adres Pacjenta podany przy zakupie online nakładek.

 8. Dane, o których mowa w ust. 2, 5, 6, 7 i 8 powyżej, stanowią dokumentację medyczną Pacjenta.

 9. Smilenation zapewnia odpowiednią i wymaganą przez właściwe przepisy prawa ochronę podanych przez Pacjenta danych osobowych, w tym wszelkich danych dotyczących stanu jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej Pacjenta.

 10. Dostęp do danych osobowych Pacjenta zapewniony mają jedynie osoby uprawnione, w tym w szczególności lekarz, i zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

 11. Pacjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów i szczęki oraz twarzy i profilu twarzy innych osób.  

 12. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesłania przez Pacjenta wycisków pobranych od innej osoby i korzystania przez Pacjenta z aparatów przygotowanych indywidualnie w oparciu o przesłany wycisk.  

 

§ 7

Indywidualny Plan Leczenia ortodontycznego

 1. Plan Leczenia ortodontycznego zostanie udostępniony Pacjentowi za pośrednictwem jego indywidualnego Konta. 

 2. Pacjent ma prawo do zaakceptowania i wyrażenia zgody na zaproponowany Plan leczenia ortodontycznego.

 3. Leczenie polega na noszeniu przygotowanych indywidualnie dla Pacjenta nakładek na zęby przez 22 godziny dziennie i ich zmienianiu na kolejne nakładki co 2 tygodnie.

 4. Czas trwania Leczenia zostaje każdorazowo oszacowany według indywidualnych potrzeb danego Pacjenta i wskazany jest w Planie Leczenia ortodontycznego. Plan Leczenia oraz czas jego trwania powinien być ściśle przestrzegany przez Pacjenta.

 5. Pacjent ma możliwość zadania pytania medycznego dotyczącego oferowanego Leczenia ortodontycznego przed wyrażeniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz w trakcie trwającego procesu Leczenia ortodontycznego. Pytania mogą być kierowane za pośrednictwem telefonu, maila i czatu.

 6. Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Pacjenta Planu Leczenia ortodontycznego, w tym za wszelkie szkody spowodowane lub związane z nieprawidłowym wykonywaniem lub niewykonywaniem Planu Leczenia ortodontycznego przez Pacjenta.

 

§ 8

Wynagrodzenie za świadczone Usługi. Sposób zapłaty

 1. Za wykonanie usług Pacjent zobowiązany będzie do uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  Wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

 2. Wynagrodzenie będzie płatne za pośrednictwem platformy/serwisu PayU z wykorzystaniem

  a. karty kredytowej (Visa i Mastercard);

  b. przelewu bankowego,

  c. dopuszczalna jest również płatność na raty (zgodnie z warunkami serwisu PayU).

 3. Wpłata powinna zostać dokonana bezpośrednio po dokonaniu zamówienia danej usługi. Brak wpłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia danej usługi skutkować będzie anulowaniem tego zamówienia.

 4. Smilenation przystąpi do realizacji danej usługi z chwilą uzyskania potwierdzenia uiszczenia  stosownego wynagrodzenia.

 5. Koszty przesłania i dostawy na terytorium Polski ponosi Smilenation. W przypadku dostawy poza terytorium Polski, Pacjent zobowiązany będzie do poniesienia kosztów dostawy. Smilenation zastrzega, że w razie wysyłania dodatkowych produktów poza standardowym zamówieniem obejmującym pakiet do wycisku i komplet nakładek, Pacjent zobowiązany będzie do poniesienia tych dodatkowych kosztów wysyłki. W takich przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o wysokości tych kosztów.   

 

§ 9

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługi telemedycyny będą realizowane po zawarciu umowy o udzielenia świadczeń zdrowotnych za pomocą środków komunikacji na odległość i opłaceniu należnego za daną usługę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8.

 2. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pomocą środków komunikacji na odległość określa Umowa z pacjentem. Umowa z pacjentem zostanie udostępniona Pacjentowi w momencie dokonania rejestracji i utworzenia Konta.

 3. Umowa z Pacjentem:

a. określa, że udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w ramach tzw. telemedycyny);

b. zawiera oświadczenie Pacjenta, że Pacjent spełnia warunki do skorzystania z usług Smilenation, w tym w szczególności warunki dotyczące stanu zdrowia określone w § 5;

c. zawiera oświadczenie, że informacje podane przez Pacjenta, jak również przekazane przez niego dane, są prawdziwe; dotyczy to w szczególności informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta;

d. zawiera oświadczenie Pacjenta, że zdjęcia zębów oraz twarzy i profilu twarzy to zdjęcia Pacjenta;

e. zawiera oświadczenie Pacjenta, że ponosi on odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przekazania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji/danych, w tym informacji na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji/danych nie dotyczących jego osoby, w tym również zdjęć zębów oraz twarzy i profilu twarzy innych osób;

f. zawiera oświadczenie, że Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przesłania przez Pacjenta wycisków pobranych od innej osoby i korzystania przez Pacjenta z aparatów przygotowanych indywidualnie w oparciu o przesłany wycisk;

g. zawiera informację, że Pacjent ma prawo zaakceptować i wyrazić zgodę na zaproponowany Plan Leczenia ortodontycznego.

h. zawiera zastrzeżenie, że Smilenation nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Pacjenta Planu Leczenia ortodontycznego, w tym za wszelkie szkody spowodowane lub związane z nieprawidłowym wykonywaniem lub niewykonywaniem Planu Leczenia ortodontycznego przez Pacjenta;

i. zawiera informację, że Pacjent ma możliwość kontaktu z Smilenation za pośrednictwem telefonu, e-maila i czatu;

j. zawiera informację, że Pacjent może skorzystać z możliwości oceny dopasowania nakładek w toku procesu Leczenia;

k. zawiera oświadczenie, że Pacjent uzyskał informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanego świadczenia zdrowotnego, a także miał możliwość zadania pytań związanych z proponowanym procesem Leczenia ortodontycznego;

l. określa zasady wykonywania umowy, w tym postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy oraz zasady wzajemnych rozliczeń w takich przypadkach.

 

§ 10

Przetwarzanie danych osobowych pacjenta

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Pacjenta zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Smilenation pod linkiem: www.smilenation.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgłoszenia zawierające reklamacje należy kierować:

  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na następujący adres e-mail: kontakt@smilenation.pl,

  b. telefonicznie na następujący numer telefonu: +48 22 102 17 27,

  c. drogą pocztową na następujący adres: Smilenation sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

  d. Zgłoszenie zawierające reklamację powinno zawierać co najmniej:

  e. imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres korespondencyjny,

  f. opis zgłaszanej reklamacji.

 2. Odpowiedź na zgłoszenia rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 powyżej.  

 

§ 12

Własność intelektualna

 1. Wszystkie materiały prezentowane na stronie internetowej www.smilenation.pl podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

 2. Prawa do materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl  przysługują Smilenation lub osobom trzecim. Smilenation posiada odpowiednie upoważnienie do korzystania z materiałów, do których prawa przysługują osobom trzecim.

 3. Użytkownik może korzystać z materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl wyłącznie  w granicach dozwolonego użytku do celów prywatnych. Korzystanie z tych materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej pisemnej zgody Smilenation.

 4. Niedozwolone jest kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl w innych portalach internetowych lub innych miejscach bez uprzedniej pisemnej zgody Smilenation, jak również kopiowanie lub publikowanie jakiejkolwiek części materiałów prezentowanych na stronie internetowej www.smilenation.pl  lub wykorzystywanie ich w innym celu niż wynikający z charakteru i przeznaczenia witryny www.smilenation.pl.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych dot. regulaminu świadczonych usług

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem danych jest firma Smilenation Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00‐105 Warszawa. Dane kontaktowe do Administratora danych  +48 22 102 17 27, kontakt@smilenation.pl.  Informujemy, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany.   Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zwarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w Regulaminie.  Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub (ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi niezbędne do wykonania zawartych pomiędzy stronami postanowień określonych w niniejszym Regulaminie. Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wykaz podmiotów, którym ujawniane mogą być dane osobowe poza EOG dostępny jest na żądanie od Administratora danych. Informujemy, iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług określonych w Regulaminie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu – przez okres minimum 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informacje na temat zautomatyzowanego profilowania dostępne są w Polityce Prywatności. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania Pana danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, dostępnej na www https://smilenation.pl/pl/polityka-prywatnosci

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności leczniczej oraz u.ś.u.d.e.

 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej www.smilenation.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na wskazane w § 2 ust. 2 dane teleadresowe.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2019r..

 5. Smilenation zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej aktualizacji Regulaminu Smilenation poinformuje na swojej stronie internetowej www.smilenation.pl oraz za pomocą korespondencji e-mail wysłanej na adres e-mail Pacjenta wskazany przy rejestracji, co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.